MOJSTRSKA ŠTEVILA

 

Števila mojstrov

Super mojstrske številke 1

Super mojstrske številke 2
PODOBNA VARJANTA, krajši texti:::

 


MOJSTRSKA ŠTEVILA

Budnica je lahko tudi v obliki sprožilca. Sprožilec je lahko tudi število mojstrov. To so dvojne številke kot so: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 in 99. Ta številka pripadajo višji realnosti (nivoju), realnosti ki je zasnovana bolj na enosti kot na dvojnosti.
You may also be triggered at times with other multiple Master Numbers. The Master Numbers are multiple numbers such as 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 and 99. These numbers belong to the Greater Reality which is the reality that is based on Oneness rather than duality.

11 = rojevanje in sidranje v novem
birthing and anchoring the New.
22 = gradnja na novem. gradnja novih življenj v novem svetu.
building upon the New. Building New Lives and a New World.
33 = univerzalno služenje skozi pohitritev našega Enega Bitja.
universal service through the quickening of our One Being.
44 = harmonija med duhovnim in materialnim, spreminjanje našega evolucijskega labirinta?. Kot Zgoraj, Tako Spodaj. Kreiranje osnov naših novih življenj.
the balance between spirtual and physical, the reconfiguring of our evolutionary labyrinth. As Above, So Below. The creation of the foundation of our New Lives.
55 = dosega osebne svobode z odvezavo preteklosti
attaining personal freedom by being free of the past & totally real.
66 = izpolnjujmo svoje odgovornosti z veseljem in kreativnostjo.
fulfilling our responsibilities in a joyful, creative manner.
77 = globoki vpogledi in razodetja. Brusimo se proti našemu bitju v jedru.
profound insights and revelations. Honing ourselves to our Core Beings.
88 = obvladovanje obilja v vseh resničnostih (nivojih, planih, domenah ...)
mastering of abundance in all realms.
99 = končevanje velikega evolucijskega cikla. Čas za ponovni kvantni skok.
the completion of a major evolutionary cycle.Time for another quantum leap.

Vsako mojstrsko število je nivo iniciacije, skozi katerega gremo na naši evolucijski poti na Zemlji.
Each Master Number is a level of initiation that we all must pass through in our evolutionary journey on Earth.

 

Včasih nas aktivirajo celo super mojstrske številke, kot so: 111, 222, 333, 444, 555, itd. Vsako od teh števil ima edinstveno resonanco ki na nas vpliva in nas aktivira, v globokih celičnih nivojih.
Sometimes, we may even be activated by super Master Numbers such as: 111, 222, 333, 444, 555, etc. Each of these has an unique resonance which affects and activates us on deep cellular levels.


Super mojstrske številke 1

Zaporedja števil Angelov po Doreen Virtue, Ph.D.
Number Sequences From The Angels by Doreen Virtue, Ph.D.

Angeli naredijo največ kar lahko da zbudijo našo pozornost in komunicirajo z nami. Na ta način nam pomagajo ozdraviti naša življenja. Velikokrat spregledamo znamenja ki nam jih dajejo. Odpišemo jih kot naključja ali našo domišljijo. Angeli ti pravijo: Ne moremo ti napisati sporočil na nebo. Bodimo pozorni in verjemimo kadar vidimo zaporedja ki se gradijo v vašem življenju - posebno v odgovor na izrečena vprašanja in molitve.
The angels do their best to get our attention and to communicate with us. In this way, they help us heal our own lives. However, we often discount the signs they give us, writing them off as mere coincidences or our imagination. The angels say: “We can’t write our messages to you in the sky. You’ve got to pay attention and believe when you see any patterns forming in your life — especially in response to any questions or prayers you’ve posed.

Ko slišite isto pesem ki se ponavlja, ali enako sekvenco števil, kdo mislite da je za tem? Vaši angeli, seveda!
When you hear the same song repeatedly or see the same number sequence, who do you think is behind this? Your angels, of course!”

Številske sekvence
Vaši angeli velikokrat komunicirajo z vami tako, da vam 'kažejo' (obračajo pozornost na) sekvence števil. To delajo na dva načina. Prvo vam subtilno zašepetajo da obrnete pogled tja, kjer je izpisano število. Angeli upajo, da boste ozavestili, da neprestano opažete iste sekvence števil.
Number Sequences
Your angels often communicate messages to you by showing you sequences of numbers. They do this in two ways. First, they subtly whisper in your ear so you’ll look up in time to notice the clock’s time or a phone number on a billboard. The angels hope you’ll be aware that you’re seeing this same number sequence repeatedly. For instance, you may frequently see the number sequence 111, and it seems every time you look at a clock the time reads 1:11 or 11:11. The second way in which angels show you meaningful number sequences is by physically arranging for, say, a car to drive in front of you that has a specific license plate number they want you to see. Those who are aware of this phenomenon become adept at reading the meaning of various license plates. In this way, the angels will actually give you detailed messages. Here are the basic meanings of various number sequences. However, your own angels will tell you if your situation holds a different meaning for you. Ask your angels, “What are you trying to tell me?” and they’ll happily give you additional information to help decode their numeric meanings.

111 — Pazi na svoje misli, misli samo o tem kar hočeš - nameravaš. Ne misli na to česar nočeš. Ta sekvenca števil je znak, da se odpirajo vrata nove priložnosti in da se tvoje misli manifestirajo v materijo z rekordno hitrostjo. 111 je kot svetloba bliskavice. Pomeni da je vesolje ravnokar 'posnelo' tvoje misli in jih začelo manifestirati. Si zadovoljen z mislim ki jih je vesloje zajelo? Če nisi, popravi svoje misli (zaprosi svoje angele za pomoč, če imaš težave pri kontroli svojih misli).
Monitor your thoughts carefully, and be sure to only think about what you want, not what you don’t want. This sequence is a sign that there is a gate of opportunity opening up, and your thoughts are manifesting into form at record speeds. The 111 is like the bright light of a flash bulb. It means the universe has just taken a snapshot of your thoughts and is manifesting them into form. Are you pleased with what thoughts the universe has captured? If not, correct your thoughts (ask your angels to help you with this if you have difficulty controlling or monitoring your thoughts).

222 — Naše novo zasajene ideje začenjajo rasti v realnost. Nadaljujte z zalivanjem in negovanjem in kmalu bodo pririnile skozi zemljo, da boste lahko videli dokaz svoje manifestacije. Z drugimi besedami, ne odnehajte pet minut pred čudežem. Vaša manifestacija vam bo kmalu na dlani, zato nadaljujte z dobrim delovanjem! Nadaljujte z zadrževanjem pozitivnih misli, z afirmiranjem ter vizualiziranjem.
Our newly planted ideas are beginning to grow into reality. Keep watering and nurturing them, and soon they will push through the soil so you can see evidence of your manifestation. In other words, don’t quit five minutes before the miracle. Your manifestation is soon going to be evident to you, so keep up the good work! Keep holding positive thoughts, keep affirming, and continue visualizing.

333 — Mojstri modrosti so blizu vas, želijo da veste, da imate njihovo pomoč, ljubezen in prijateljstvo. Pogosto pokličite Mojstre modrosti, sploh kadar okoli sebe vidite vzorce števila 3. Nekateri od bolj znanih Mojstrov modrosti so: Jezus, Mojzes, Marija, Quan Yin in Yogananda.
The Ascended Masters are near you, desiring you to know that you have their help, love, and companionship. Call upon the Ascended Masters often, especially when you see the number 3 patterns around you. Some of the more famous Ascended Masters include: Jesus, Moses, Mary, Quan Yin, and Yogananda.

444 — Zdaj vas obkrožajo angeli, ter vam zagotavljajo svojo ljubezen in pomoč. Ne skrbite, ker je pomoč angelov blizu.
The angels are surrounding you now, reassuring you of their love and help. Don’t worry because the angels’ help is nearby.

555 — Pripnite si pasove. Pred vami je velika sprememba v življenju. Te spremembe ne glejte kot 'pozitivno' ali 'negativno', saj je vsako spreminjanje samo naravni del toka življenja. Morda je ta sprememba odgovor na vaše molitve, zato še naprej sebe vidite in občutite da ste v miru.
Buckle your seatbelts. A major life change is upon you. This change should not be viewed as being "positive" or "negative," since all change is but a natural part of life’s flow. Perhaps this change is an answer to your prayers, so continue seeing and feeling yourself being at peace.

666 — Vaše misli so trenutno izven ravnovesja, osredotočene preveč na materialni svet. To zaporedje števil vas prosi, da svoje misli uravnovesite med nebesi in zemljo. Kot znana 'maša na gori', vas angeli prosijo da se osredotočite na duha in služenje, in vedite, da bodo kot rezultat vaše materialne in čustvene potrebe avtomatsko zadovoljene.
Your thoughts are out of balance right now, focused too much on the material world. This number sequence asks you to balance your thoughts between heaven and earth. Like the famous "Sermon on the Mount," the angels ask you to focus on spirit and service, and know your material and emotional needs will automatically be met as a result.

777 — Angeli vam ploskajo... čestitke, dogajate! Nadaljujte z dobrim delom in vedite, da se vaša želja uresničuje. To je izjemno pozitiven znak in pomeni, da lahko tudi pričakujete, da se bo zgodilo še več čudežev.
The angels applaud you… congratulations, you’re on a roll! Keep up the good work and know your wish is coming true. This is an extremely positive sign and means you should also expect more miracles to occur.

888 — Obdobje vašega življenja se bo končalo in to je znak, ki vas vnaprej opozarja, da se pripravite. To zaporedje števil lahko pomeni, da zaključujete čustveno kariero ali fazo razmerja. Pomeni tudi, da je na koncu tunela luč. Poleg tega pomeni: 'Žito je zrelo. Ne čakaj, požanji ga in uživaj v njem.' Z drugimi besedami, ne obotavljaj se narediti korak ali uživati v sadovih svojega dela.
A phase of your life is about to end, and this is a sign to give you forewarning to prepare. This number sequence may mean you are winding up an emotional career, or relationship phase. It also means there is light at the end of the tunnel. In addition, it means, “The crops are ripe. Don’t wait to pick and enjoy them.” In other words, don’t procrastinate making your move or enjoying fruits of your labor.

999 — Zaključek. To je konec velikega obdobja v vašem osebnem ali globalnem življenju. Je tudi sporočilo delavcem luči, ki so vključeni v zdravljenje zemlje, in pomeni 'Lotite se dela, ker vas Mati Zemlja potrebuje točno v tem trenutku.'
Completion. This is the end of a big phase in your personal or global life. Also, it is a message to lightworkers involved in Earth healing and means, "Get to work because Mother Earth needs you right now."

000 — Opominja, da ste eno z Bogom in da začutite prisotnost Stvarnikove ljubezni v sebi. Je tudi znak, da je situacija prešla cel krog.
A reminder you are one with God, and to feel the presence of your Creator’s love within you. Also, it is a sign that a situation has gone full circle


Super mojstrske številke 2

PODOBNA VARJANTA, krajši texti:::

111… Tok energije. Zvišuje stopnjo, na kateri ste trenutno.
Energy flow. Enhancing whatever level you are in presently.
222… Proces vstajenja in vnebovzetja.
Resurrection and ascension process.
333… Število odločitve. Usmeri vas v fazo zaključka 999 ali negativnosti, ali pa vas postavi v frekvenco 666, ki vas vrže nazaj v tretjo dimenzijo.
Decision number. Either directs you into a phase of 999 completion, or negativity, it puts you in the 666 frequency which throws you back into the third dimension.
444… To je dejansko število vstajenja. Pravkar ste zaključili pomembno fazo.
This is an actual resurrection number. You have just completed an important phase.
555… Doživljanje energije ali stopnje Kristusove zavesti, zelo pomembno.
Experiencing the energy or a level of Christ Consciousness, very significant.
666… Materialni svet. Frekvenca tretjega nivoja. Zgoščenost. ?
Material World. Third dimensional frequency. Denseness.
777… Simbolizira integracijo določenega dela štirih nižjih teles z višjimi duhovnimi frekvencami znotraj tretje dimenzionalne ravni, ali na stopnji, na kateri manifestirate svojo fizično realnost na zemeljski ravni.
Symbolized an integration of some portion of the four lower bodies with higher spiritual frequencies within the third dimensional plane, or at the level in which you are manifesting your physical reality on the Earth Plane.
888… Simbolizira neskončnost. Poenotena spirala fizičnega, ki se zliva z duhovnim. Gibanje proti zaključku procesa vnebovzetja skozi energije 222 in 444.
Symbolized infinity. The unified spiral of the physical merging with the spiritual. Moving toward the completion of the ascension process through the energies of 222 and 444.
999… Simbolizira tri stopnje troedinosti. Zaključek.
Symbolized the three levels of the triune. Completion.
000… Velika praznina. Izkušnja Nične cone. Preklop ali prehod v področje nove energije.
Great Void. Experiencing a Null Zone. Switching or moving into a new energy field.
11:11… Začetek čisto nove stopnje ali faze razvoja. Nova dimenzija ali frekvenca izkušnje. Odprtje vrat poti. (?)
Beginning of a whole new level or phase of development. Another dimension or frequency of experience. A portal way opening.
12:12… Kozmična povezava. Most v prihodnost. Označuje stopnjo zaključka ali ?
A cosmic connection. A bridge to the future. Signifies a level of completion or graduation.

---------------
Original >>>


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! še vedno beta dokument !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oPENsOURCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

Osnove s foruma Svet pogovorov:

Številke

11:11 11 11 111 1111

beta na forumu

11:11 je budnica TEBE sebi.
is a wake-up call you sent to yourself.


lASTeDIT: 17.5.2003