LOKALNE VOLITVE 2010

VRHNIKA – OBČINA PO MERI
SODOBNEGA
ČLOVEKA

SEM - Si

 

 

Program SEM – Si, Občinski odbor Vrhnika
GAPE - GAŠPER PETRAČ
št. 3 v drugi volilni enoti

 

Razmere v lokalnih skupnostih, občinah in po vsej državi se bodo lahko začele konkretno izboljševati šele takrat, ko bomo ljudje in institucije začeli uresničevati vizijo napredne in socialne družbe. V medijih lahko slišimo opozorila o izginjanju socialne države, toda Vrhnika mora – po propadu nekdaj velikih in uspešnih podjetji, kot je bilo IUV, še toliko bolj – (p)ostati socialna občina.
Zavzemam se za več solidarnosti in sodelovanja med ljudmi, za odpravljanje diskriminacije, za socialno in zdravstveno varstvo vseh občanov in občank, za pravičnejšo delitev dobrin, za družbeno odgovorno in ekološko gospodarstvo, ki bo dolgoročno koristilo človeku, ne pa kapitalu (npr. uvajanje univerzalnega temeljnega dohodka, socialnega podjetništva, časovne banke in zelenih tehnologij).
Program Stranke enakih možnosti Slovenije (SEM-Si), ki ji predseduje Elena Pečarič, je primeren za državno in za občinsko raven. Strnili smo ga v slogan 3E – etika, ekologija, enake možnosti in priložnosti. V celoti si ga lahko preberete na www.sem-si.si/program.html, tu pa naj strnem tisto, kar je še posebej pomembno za našo občino.
Občina Vrhnika naj postaja vedno bolj:

 1. čisto okolje, ki bo zagotavljalo pitno vodo in zdravo naravno prehrano s skladnim urbanističnim razvojem (upoštevanje varstva osnovnega standarda človeške eksistence; pogostejše čistilne akcije, sprotno čiščenje prijavljenih divjih odlagališč s strani KPV, projekti za ozaveščanje o naravovarstvenih tematikah) ter vlagalo v obnovljive energetske vire;
 2. učinkovit servis za občane in manj center enostranskega odločanja (to pomeni več posluha za potrebe in iniciative prebivalcev in učinkovitejše sodelovanje s krajevnimi skupnostmi);
 3. prostor, kjer bodo občani in občanke vsestransko in pravočasno obveščeni o vseh pomembnih temah, ki se tičejo njihovega vsakdanjega življenja in vplivajo nanj, da bodo lahko pravočasno podali predloge in pobude (združevalna interaktivna spletna stran, prek katere bo javnost obveščena o  komunalnih, elektro, zdravstvenih, občinskih storitvah, spremembah, predlogih ipd., in kamor bodo svoje predloge, pripombe in zamisli lahko podajali tudi občani);   
 4. naklonjena projektom nevladnih organizacij in različnim ustvarjalcem v kulturi, zato naj spodbuja uporabo neizkoriščenih prostorov tako, da jih po potrebi obnovi in jih da za simbolično ceno na razpolago nevladnim organizacijam in društvom, kot so naredili v Izoli (stari vrhniški vrtec, prostori IUV, zapuščeni lokali ali hiše);
 5. sodobna in napredna socialna občina, ki bo zagotovila obvezno zdravstveno zavarovanje in nujno zdravstveno varstvo vsem občanom in bo omogočala enake možnosti vsem, tudi socialno ogroženim skupinam (starejši, hendikepirani, brezposelni, brezdomci …), za katerih družbeno vključenost bo skrbela z različnimi preventivnimi programi in javnimi službami (npr. programi za neodvisno življenje invalidov);
 6. povezovalen kraj, ki bo plodno sodeloval s sosednjimi občinami in bo stičišče lokalne in regionalne kulture, pa tudi znanosti in raziskovanja;
 7. stičišče ljudi in kultur iz Slovenije in tujine – intenzivnejša promocija Vrhnike kot turistične destinacije (Muzej Bistra; Močilnik; barje z Ljubljanico in zaščitene naravne znamenitosti: Kuclerjev kamnolom, Mali plac, Jurčevo šotišče; poudarjanje dolge zgodovine naseljenosti področja – od mostiščarjev dalje), več turističnih kapacitet v povezavi z gostinsko ponudbo in več tematskih pohodniških poti;
 8. občina, ki dejavno podpira druženje, rekreacijo in šport (ureditev kolesarske infrastrukture in sprehajalnih poti v naravi) in tudi tako pripomore k izboljšanju zdravja in počutja ljudi;
 9. podjetništvu prijazno okolje, ki bo naklonjeno inovativnim rešitvam in bo spodbujalo visoko zaposljivost (vzpodbujanje socialnega podjetništva oz. socialnih kooperativ, center za ponovno uporabo – trgovine "iz druge roke").

Za perspektiven in dolgoročen razvoj naše občine podajam naslednje konkretne predloge:

 1. vzpostavitev širokopasovne internetne povezave za vsakogar (brezplačno po vzoru Finske ali za simbolično ceno) in uvajanje izobraževanja za uporabo interneta;
 2. ureditev tržnice z bogato ponudbo eko izdelkov, kjer bodo okoliški kmetje (ali kmetijska zadruga) lahko prodajali pridelek, prebivalci pa kupili kakovostno svežo hrano;
 3. delovanje v smeri lokalne samooskrbe s hrano in energijo (preko zadrug, delniških družb, socialnih podjetij), da bomo občini v sčasoma dosegli prehransko samozadostnost;
 4. gojenje in predelava industrijske konoplje (za gorivo, obleke, izolacijo, hrano …);
 5. temeljito raziskavo možnosti za uveljavitev univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) na ravni občine;
 6. ureditev (obnovo ali novogradnjo) vrhniškega kopališča.

V krajevni skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo se bom z vsemi razpoložljivimi sredstvi zavzemal za:

 1. širokopasovno internetno povezavo za vse krajane, ki izrazijo namero za to;
 2. stišanje hrupa z avtoceste in iz zraka (prenizki leti motornih zrakoplovov, npr. helikopterjev);
 3. dokončanje projektov za obnovo ceste proti Horjulu in zagotovitev poplavne varnosti.

Sem – Si, smo. Mi vsi. Čas je za dejanja. Za začetek pojdite na volišče.

 

* Program se bo do volitev še dograjeval.

 

Ljubljana, 13. avgust 2010
Gašper Petrač,
predsednik OO SEM – Si Vrhnika

last update 15.9. 2010